Жишээ тэстүүд

Оролт
5
Гаралт
1
Оролт
12
Гаралт
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд: заан ганц удаагийн оролдлогоор $5$ алхам хийж $x$ байрлалд хүрч болно.

Хоёр дах жишээнд: Заан $x$ байрлалд хүрэхийн тулд $5$, $5$, $2$ гэсэн 3 алхам тус, тус хийж $x$ байрлалд хүрч болно.