Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4
1 1 3
2 3 90
2 5 48
1 4 1
Гаралт
8.0000000000 0.0000000000
5.0000000000 -3.0000000000
4.2568551745 -2.6691306064
4.2568551745 -3.6691306064

Тэмдэглэл

Дараах зурагнууд үйлдэл болгоны дараах гарны байдлыг харуулна. Үйлдэл болгоны дараах цэг $F$-ын координатуудыг хэвлэнэ. Энгийн болгох үүднээс бид зөвхөн хэсгийн эцсийн цэнхэр цэгийг харуулах болно (Энд мөн эхний хэсгийн эцсийн улаан цэг багтана). Жишээ нь: $B$ цэг нь хэсэг $1$-ийн эцсийн цэнхэр цэг бөгөөд давхар хэсэг $2$-ын эцсийн улаан цэг юм.

Анхны байрлал:

Хэсэг $1$-ийг хэсэг $3$-аар өргөтгө. Хэсэг $3$-ыг цагийн зүүний дагуу $90$ градус эргүүл. Хэсэг $5$-ыг цагийн зүүний дагуу $48$ градус эргүүл. Хэсэг $4$-ийг хэсэг $1$-аар өргөтгө.