Жишээ тэстүүд

Оролт
8
1 4
2 4
3 4
6 5
7 5
8 5
4 5
Гаралт
1
Оролт
5
1 2
1 3
1 4
1 5
Гаралт
2