Жишээ тэстүүд

Оролт
1 0 0
Гаралт
-1
Оролт
3 1 1
Гаралт
1
Оролт
3 0 10
Гаралт
5
Оролт
3 0 7
Гаралт
-1
Оролт
3 4 0
Гаралт
-1