Жишээ тэстүүд

Оролт
????
Гаралт
00
01
10
11
Оролт
1010
Гаралт
10
Оролт
1?1
Гаралт
01
11

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд нийт 16 боломж байгаа. 0000 хувьд 00 болно. 1111 хувьд 11 болно. 0011 хувьд 01 болно. 1100 хувьд 10 болно. Бусад нь ямар ч гарсан бай дээрх 4 боломж үлдэнэ.

Гуравдахь жишээнд боломжит хоёр дараалал байгаа : 111 болон 101. 111 хувьд 11 болно. 101 хувьд 01 болно.