Жишээ тэстүүд

Оролт
10 2 7
+ 11 0
+ 22 2
+ 33 6
+ 44 0
+ 55 0
- 22
+ 66 0
Гаралт
7
Оролт
5 1 6
+ 123 0
+ 234 1
+ 345 2
- 234
+ 456 0
+ 567 0
Гаралт
4