Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 1
1 1
1 1
1 1
Гаралт
()()()()
Оролт
3
5 5
3 3
1 1
Гаралт
((()))
Оролт
3
5 5
3 3
2 2
Гаралт
IMPOSSIBLE
Оролт
3
2 3
1 4
1 4
Гаралт
(())()