Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5
2 1
3 1
4 0
1 1
5 0
Гаралт
2 4
1 4
3 4
3 1
3 2
Оролт
3 3
1 0
2 1
3 1
Гаралт
-1