Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 5 8 123 7
123 7 5 1
5 1 7
Гаралт
8
123
Оролт
6
1 4 3 3 5 7
3 7 5 4 3
4 3 7 5
Гаралт
1
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд: нэг дэх мөрд байсан тоонуудаас хоёр дах мөрөнд $8$ тоо байхгүй байна, Харин хоёр дах мөрөнд байгаа тоонуудаас гурав дах мөрөнд $123$ гэсэн тоо мөн адил байхгүй байна.

Хоёр дах жишээнд: $1, 3$ гэсэн тоонууд тус, тус алга байна.