Жишээ тэстүүд

Оролт
5 5
0 1 0 1 0
Гаралт
2
Оролт
2 1
1 1
Гаралт
1