Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 3 1 2
Гаралт
8 1
1 
Оролт
5
1 -2 3 1 -2
Гаралт
5 2
2 5