Жишээ тэстүүд

Оролт
6
2 2 1 3 4 1
Гаралт
3
Оролт
3
2 2 9
Гаралт
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээг авч үзвэл: Уг дарааллын хамгийн их өсөх дараалал нь 3 дахь тооноос 5 дахь тоо хүртэлх 3 тоо юм.

Хоёр дахь жишээн дээр мөн адил хамгийн их өсөх дараалал нь 1 дэх тооноос 3 дах тоо хүртэлх 3 тоо юм.