Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 1 2 3 4 3 2 6 1 1 2 2 1 2 3 2
Гаралт
4 3 6 2
Оролт
1
42
Гаралт
42 
Оролт
2
1 1 1 1
Гаралт
1 1