Жишээ тэстүүд

Оролт
0 3
Гаралт
0.25 0.75
Оролт
1 0
Гаралт
1 0
Оролт
1 1
Гаралт
0.5 0.5