Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 1
Гаралт
1.0000000
Оролт
2 2 2
Гаралт
2.0000000
Оролт
2 2 3
Гаралт
1.3284271
Оролт
2 2 6
Гаралт
My poor head =(

Тэмдэглэл