Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0.115590 0.384031 0.443128 0.562356
Гаралт
0.4286122500
Оролт
3
1 1 1 1
Гаралт
0.9999999999

Тэмдэглэл