Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 1
2 2
Гаралт
3
1 1
2 2
1 2