Жишээ тэстүүд

Оролт
1 2
1 100
Гаралт
4
Оролт
1 2
70 77
Гаралт
2
Оролт
2 1
1 20
80 100
Гаралт
0
0

Тэмдэглэл