Жишээ тэстүүд

Оролт
4 4
1 3
1 2 3
1 4 1
2 4 1
2 3 5
2 7
7 2
1 2
7 7
Гаралт
9

Тэмдэглэл