Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 3
2 3
1 4
5 3
Гаралт
WIN
Оролт
5
1 2
2 3
3 4
4 5
5 1
Гаралт
FAIL