Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
Гаралт
23
Оролт
5 6
Гаралт
64

Тэмдэглэл