Жишээ тэстүүд

Оролт
11 4 3 9
Гаралт
3
Оролт
20 5 2 20
Гаралт
2

Тэмдэглэл