Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
1 3
2 3
1 2
1 2
Гаралт
0
0
1
3

Тэмдэглэл