Жишээ тэстүүд

Оролт
6
10 8 5 3 50 45
Гаралт
2 1 0 -1 0 -1 
Оролт
7
10 4 6 3 2 8 15
Гаралт
4 2 1 0 -1 -1 -1 
Оролт
5
10 3 1 10 11
Гаралт
1 0 -1 -1 -1