Жишээ тэстүүд

Оролт
abc
xyz
Гаралт
-1
Оролт
abcd
dabc
Гаралт
2