Жишээ тэстүүд

Оролт
1 3 2
Гаралт
34
Оролт
3 2 1
Гаралт
33

Тэмдэглэл