Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5 2
0 2 4 6
4 1
Гаралт
3
Оролт
2 1 1
0 100000
100000 100000
Гаралт
2

Тэмдэглэл