Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 0 1
Гаралт
ARARARALLLA
Оролт
3
0 2 0
Гаралт
ARARALAARALA