Жишээ тэстүүд

Оролт
4 4
DRLD
U.UL
.UUR
RDDL
Гаралт
10 1
Оролт
3 5
.D...
RRRLL
.U...
Гаралт
6 2

Тэмдэглэл