Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3 1
2 3
Гаралт
0
Оролт
3 2 2
4 1 3
Гаралт
2

Тэмдэглэл