Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 0
1 0
1 1

4
8 8
5 5
6 4
8 4

3
-1 -1
-3 -1
-2 -2

5
0 0
2 1
7 1
1 1
5 3
Гаралт
NO
YES
NO
YES
NO

Тэмдэглэл