Жишээ тэстүүд

Оролт
2
2 1 5
Гаралт
2 1
1 
Оролт
6
1 2 1
1 3 5
3 4 2
3 5 3
3 6 4
Гаралт
16 1
2