Жишээ тэстүүд

Оролт
3
Гаралт
2
Оролт
6
Гаралт
-1
Оролт
100
Гаралт
8