Жишээ тэстүүд

Оролт
2
Гаралт
1 1
1 0
Оролт
3
Гаралт
0 1 1
1 1 1

Тэмдэглэл