Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1
A
Гаралт
1
Оролт
6 2
CAT
TACT
Гаралт
2

Тэмдэглэл