Жишээ тэстүүд

Оролт
3 7
Гаралт
20
Оролт
1 1
Гаралт
8
Оролт
8 10
Гаралт
890

Тэмдэглэл