Жишээ тэстүүд

Оролт
6
add 4
add 5
add 1
add 2
add 3
sum
Гаралт
3
Оролт
14
add 1
add 7
add 2
add 5
sum
add 6
add 8
add 9
add 3
add 4
add 10
sum
del 1
sum
Гаралт
5
11
13