Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 1
1 1 1
5
1 1 1 1 1
Гаралт
7
Оролт
2 1 1
5 1 1
5
1 2 3 3 5
Гаралт
13

Тэмдэглэл