Жишээ тэстүүд

Оролт
1 10 2
Гаралт
5
Оролт
12 23 3
Гаралт
2
Оролт
6 19 5
Гаралт
0

Тэмдэглэл