Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
1 2 1
Гаралт
2 
Оролт
4 10
3 3 2 1
Гаралт
-1
Оролт
7 10
1 3 3 1 2 3 1
Гаралт
6 2 3 

Тэмдэглэл