Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 2
-1 1
Гаралт
10.0000000000
Оролт
2 2 4
-1 0
1 2
Гаралт
23.3333333333

Тэмдэглэл