Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3
1 3 5
Гаралт
3 1 3 2
Оролт
10 2
5 5
Гаралт
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Оролт
10 3
1 10 3
Гаралт
-1