Жишээ тэстүүд

Оролт
5
3 2
4 4 5 4 4
Гаралт
1 1 2 1 2 
Оролт
4
2 2
3 5 4 5
Гаралт
1 1 2 2 
Оролт
6
1 5
4 4 4 5 4 4
Гаралт
2 2 2 1 2 2 

Тэмдэглэл