Жишээ тэстүүд

Оролт
1,2 ,3,...,     10
Гаралт
1, 2, 3, ..., 10
Оролт
1,,,4...5......6
Гаралт
1, , , 4 ...5 ... ...6
Оролт
...,1,2,3,...
Гаралт
..., 1, 2, 3, ...