Жишээ тэстүүд

Оролт
hhoowaaaareyyoouu
Гаралт
wre
Оролт
reallazy
Гаралт
rezy
Оролт
abacabaabacabaa
Гаралт
a