Жишээ тэстүүд

Оролт
5 25 2 4 1
Гаралт
RRUURURU
Оролт
3 6 1 2 2
Гаралт
URUR
Оролт
3 5 1 2 2
Гаралт
Impossible
Оролт
20 492 11 4 8
Гаралт
RRRRRRRRRRRRRRRRUUUUURUUUUURRUUUUUUUUU

Тэмдэглэл