Жишээ тэстүүд

Оролт
10 8 2
1 2 3 5 6 7 8 9
3 5
Гаралт
2
Оролт
3 2 1
1 2
3
Гаралт
-1

Тэмдэглэл