Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5 5 6
4 3
1 3
3 3
2 5
3 2
1 3
1 4
2 3
2 4
1 1
1 1
Гаралт
Waste
Grapes
Carrots
Kiwis
Carrots
Carrots

Тэмдэглэл