Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
#################
#O..#...#O.O#...#
#.O.#.O.#.O.#...#
#..O#...#O.O#...#
#################
#O.O#OOO#O.O#...#
#.O.#...#...#.O.#
#O.O#OOO#O.O#...#
#################
#O.O#...#O.O#...#
#...#...#...#.O.#
#O.O#...#O.O#...#
#################
Гаралт
3
Оролт
2 2
#########
#O.O#O.O#
#.O.#...#
#O.O#O.O#
#########
#...#O.O#
#...#...#
#...#O.O#
#########
Гаралт
2
Оролт
2 2
#########
#..O#O..#
#...#...#
#O..#..O#
#########
#O..#..O#
#...#...#
#..O#O..#
#########
Гаралт
0

Тэмдэглэл