Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2 0 2
0 1 3
2 5
Гаралт
1

Тэмдэглэл